Algemene Leverings en Verkoopvoorwaarden van Technisch Handelsbureau Pappot B.V.

Deze Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht. d.d. 01 januari 2022 onder nummer 30207942

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten tussen opdrachtgever en Technisch Handelsbureau Pappot, hierna THP genoemd, inclusief overeenkomsten in de onderhandelingsfase, evenals op aanbiedingen door THP aan opdrachtgever uitgebracht.

1.2       THP aanvaardt uitdrukkelijk geen andere algemene voorwaarden door opdrachtgever gesteld, en slechts die afwijkingen, waarmee THP uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.

1.3       Op het moment van totstandkoming van een overeenkomst wordt opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de uitsluitende toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Hetzelfde geldt voor de door opdrachtgever verstrekte nadere orders, zowel mondeling, telefonisch, per e-mail of op enig andere wijze verstrekt aan THP.

1.4       Indien enige bepaling uit deze voor-waarden in of buiten rechte wordt vernietigd, dient bij de bepaling van hetgeen tussen partijen rechtens is zo nauw mogelijk te worden aangesloten bij de vernietigde bepaling.

Artikel 2 – Offertes

2.1       Iedere offerte blijft ongewijzigd geldig gedurende een in de offerte vermelde termijn, bij gebreke waarvan de offerte vrijblijvend is.

2.2       Alle bij een offerte verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor THP slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd. THP is niet verplicht detailgegevens te verstrekken tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

2.3       Alle bij de offertes verzonden brochures, prijslijsten en alle daarbij verstrekte technische gegevens in de vorm van tekeningen, ontwerpen, modellen, monsters en dergelijke, evenals alle andere schriftelijke stukken blijven uitdrukkelijk het intellectuele eigendom van THP. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het de klant uitdrukkelijk verboden om dergelijke informatie te kopiëren en/of door derden te laten gebruiken en/of door te verkopen.

2.4       De aangeboden prijzen gelden slechts voor de aangeboden hoeveelheden.

Artikel 3 – De overeenkomst

3.1       Een overeenkomst komt eerst tot stand op het moment dat THP de order uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd, dan wel nadat met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang is gemaakt. In geval van een bindende offertetermijn geldt dat de overeenkomst tot stand komt op het moment van acceptatie van aanbod door de klant binnen de gestelde termijn. De opdrachtbevestiging of de bindende offerte wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.2       Eventuele later gemaakte aanvullingen en/of wijzigingen evenals (mondelinge) toezeggingen van THP zijn slechts bindend indien THP deze schriftelijk heeft bevestigd.

3.3       Voor leveringen of werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.4       Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de klant voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

3.5       THP is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren van de klant zekerheid te eisen dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen zal worden voldaan.

3.6       THP is gerechtigd orders te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan leveringen te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

3.7       Wijziging of annulering van de overeenkomst door de klant behoeft de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van THP. Indien de klant de gesloten overeenkomst wenst te wijzigen of te annuleren, is hij gehouden de daaruit voor THP voortvloeiende inkomens – en/of vermogen schade te vergoeden.

Artikel 4 – Prijzen

4.1       Tenzij een bindende aan biedings- termijn geldt, is elke prijsopgave vrijblijvend.

4.2       Tenzij anders vermeld zijn de prijzen:

– gebaseerd op de tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale en overheidslasten, vrachten, assurantie- premies en andere kosten;

– gebaseerd op levering franco bedrijf klant of een andere door de klant aangegeven bestemmingsplaats in Nederland;

– exclusief BTW en andere rechten;

– voor orders buiten Nederland gebaseerd op levering af magazijn;

– exclusief de kosten van montage en inbedrijfstelling;

– exclusief de kosten van niet standaardverpakking.

4.3       Wanneer een van de onder 4.2. genoemde prijsbestanddelen na de totstandkoming van de overeenkomst en voor algehele uitvoering ervan wordt verhoogd, is THP gerechtigd de overeengekomen prijs naar rato te verhogen, ook indien de verhoging ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voorzienbaar was.

4.4       Tenzij anders overeengekomen geldt een minimale orderwaarde van € 35,00 netto.

4.5       In geval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig aan te passen, een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften.

Artikel 5 – Levering en levertijd

5.1       De door THP in de offerte opgegeven leveringstermijn gaat eerst in op het moment dat de klant de offerte heeft geaccepteerd, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.

5.2       THP zal de in lid 1 van dit artikel bepaalde leveringstermijn zoveel mogelijk in acht nemen, maar deze termijnen zijn slechts indicatief en betreffen derhalve geen voor de voldoening bepaalde termijn als bedoeld in artikel 6:83 Burgerlijk Wetboek. THP zal bij een eventuele vertraagde levering de klant zo spoedig mogelijk nadat zij zelf van de vertraging heeft kennis genomen, berichten.

5.3       In het geval dat THP de over-eengekomen leveringstermijn door omstandigheden die in de invloedsfeer van de klant liggen niet of niet tijdig kan nakomen, of in het geval dat de klant een op hem/haar rustende verplichting uit overeenkomst niet, niet tijdig of niet deugdelijk is nagekomen, ten gevolge waarvan THP niet, niet tijdig of niet deugdelijk haar verplichtingen kan nakomen, heeft THP het recht de overeenkomst met de klant geheel of gedeeltelijk na ingebrekestelling te ontbinden, onverminderd het recht op vergoeding van door THP geleden schade.

5.4       In geval van overschrijding van een leveringstermijn door THP heeft de klant geen recht op gedeeltelijke of gehele ontbinding van de overeenkomst en/of vergoeding van enige daardoor directe of indirect geleden schade.

5.5       Transportkosten en transportrisico:

– De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke, wordt indien geen nadere aanwijzingen door de klant aan ons is verstrekt, door THP als goed koopman bepaald.

– Eventuele specifieke wensen van de klant betreffende verpakking en/of transport, worden slechts uitgevoerd indien de klant de kosten hiervan vergoedt.

– Het transport geschiedt in beginsel voor risico van THP, uitgezonderd zendingen buiten Nederland. Onze aansprakelijkheid is ten allen tijde beperkt tot de aanschafwaarde van de goederen. Wij zijn gerechtigd een assurantietoeslag in rekening te brengen.

– Voor orders met een netto factuurwaarde lager dan € 150,- excl. BTW zijn wij gerechtigd om voor vracht- en behandelingskosten €15,- in rekening te brengen. In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld wanneer de vrachtkosten in geen enkele verhouding tot de waarde van de goederen staan (te denken valt aan zeer volumineuze of zeer breekbare goederen, die een bijzondere verpakking vergen) is THP gerechtigd de werkelijke vracht en behandelingskosten door te berekenen.

– De aflevering van zaken buiten Nederland, de plaats van aflevering, de kosten van de aflevering, de overgang van het risico,  worden aangeboden en afgehandeld conform de Incoterms 2020 (English version) van  de International Chamber of Commerce, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

5.6       THP heeft het recht goederen in gedeelten te leveren, welke in deelfacturen worden verrekend.

5.7       THP behoudt zich de eigendom van zaken voor, wanneer de door de klant verschuldigde tegenprestatie niet wordt ge-leverd bij een overeenkomst die strekt tot het brengen van de eigendom in de macht van de klant, zoals bepaald in artikel 3:92 BW.

5.8       Indien lid 7 van dit artikel niet uitgevoerd kan worden, dan wordt tot zekerheid van betaling van vorderingen al bij het tot stand komen van overeenkomsten tot koop en ver-koop op de geleverde zaken een bezitloos pandrecht ten behoeve van THP gevestigd, waarvoor de klant reeds nu voor alsdan zijn/haar toestemming verleend. THP is be-voegd dit pandrecht te doen registreren.

5.9       Indien de goederen niet binnen tien dagen na kennisgeving van levering worden afgenomen of in geval van afroepcontracten de overeengekomen afroeptermijn door de klant niet in acht is genomen, is THP gerechtigd de betreffende goederen te factureren terwijl vanaf dat moment deze volledig voor rekening en risico van de klant worden opgeslagen.

Artikel 6 – Aanvaarding, keuring en reclames

6.1       De klant is gehouden om de door THP geleverde zaken binnen 24 uur na levering te (doen) inspecteren, of deze inspectie uit te voeren binnen tien dagen na onze melding dat de goederen ter beschikking van de klant staan. Indien aan de geleverde zaken gebreken kleven, is de klant gehouden om voor of uiterlijk op de veertiende dag na aflevering schriftelijk aan THP melden wat de aard van het gebrek is, bij gebreke waarvan THP gerechtigd is om reclames dienaangaande niet in behandeling te nemen.

6.2       Het is de klant verboden om zaken die hij bij THP conform lid 1 van dit artikel heeft aangemeld nog langer te gebruiken alsook is het de klant verboden zaken te retourneren, tenzij THP daar schriftelijk opdracht toe gegeven heeft.

6.3       Reclame geeft de klant geen recht betaling te weigeren of op te schorten. Op THP rust geen enkele verplichting met betrekking tot een ingediende reclame indien de klant niet aan al zijn verplichtingen jegens THP tijdig en volledig heeft voldaan.

6.4       De klant is gehouden om alle medewerking te verlenen aan THP bij haar onderzoek naar het gebrekkige product, dat door de klant conform dit artikel is gemeld alsook om aan de instructies van THP ten behoeve van het onderzoek te voldoen.

6.5       Indien THP op grond van het onder-zoek tot de conclusie komt dat er inderdaad sprake is van een gebrekkig product, is zij slechts gehouden tot zaaksvervanging of reparatie.

6.6       THP zal de klant in geval inderdaad sprake is van een gebrekkig product berichten of zij tot zaakvervanging zal overgaan of tot reparatie. De kosten van retournering, onderzoek, consult deskundigen, et cetera. komen voor rekening van THP in geval inderdaad sprake is van een gebrek dat conform de wet voor rekening en risico van THP komt. In het andere geval komen die kosten voor rekening en risico van de klant.

6.7       In het geval dat in de prijslijsten van dit artikel afwijkende bepalingen zijn opgenomen, gaan die voor de bepalingen in dit artikel.

6.8       Indien de goederen in opdracht van de klant dienen te worden gekeurd gelden, in afwijking van art.5 lid 5, de goederen als geleverd wanneer deze, of de belangrijkste onderdelen daarvan ter beproeving/keuring bij de betreffende fabrikant (derden of THP) gereedstaan. Een en ander nadat de klant hiervan schriftelijk in kennis is gesteld. De goederen zijn vanaf dat moment voor risico van de klant, ook al zorgt THP vervolgens voor transport.

6.9       Een reclame betreffende geleverde zaken kan geen invloed hebben op eerder geleverde of op alsnog te leveren zaken. Ook niet indien die zaken zijn of zullen worden geleverd ter uitvoering van dezelfde overeenkomst.

6.10     Artikelen die door de klant verkeerd zijn besteld, kunnen niet worden geretourneerd, tenzij THP daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. Retourneren geschiedt op kosten van de klant. Voor het retourneren van artikelen wordt door THP 30 euro administratiekosten in rekening gebracht.

Artikel 7 – Garantie en aansprakelijkheid

7.1       THP geeft geen garanties ten aanzien van de geleverde zaken. Als garantie geldt uitsluitend de fabrieksgarantie zoals aangegeven op de productverpakking en of bijsluiter van de fabrikant.

 7.2      THP is niet aansprakelijk voor enige (in)directe schade van klanten of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade en bedrijfsschade, tenzij en voor zover sprake is van opzet of grove schuld door THP. Voorts is THP behoudens opzet of grove schuld evenmin aansprakelijk voor fouten van haar personeel, dan wel van personen, die door THP in het kader van de uitvoering van een overeenkomst worden ingeschakeld.

7.4       THP is geen producent en aanvaart derhalve geen productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 tot en met 6:193 van het Burgerlijk Wetboek. Gebreken leiden voor THP tot een inspanningsverbintenis tot bemiddeling tussen de klant en de desbetreffende producent.

7.5       De klant vrijwaart THP voor alle aanspraken van derden wegens product aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een geleverde zaak dat door een klant aan een derde is geleverd.

 7.6      De klant vrijwaart THP tegen alle aanspraken van derden als gevolg van de door de klant gegeven garanties en/of door de klant aan derden verschafte informatie omtrent geleverde zaken die  afwijken van eventuele door toeleveranciers van THP gegeven garan-ties en/of door THP verschafte informatie over geleverde zaken.

7.7       Voor zover THP aansprakelijk zou kunnen zijn, om welke reden dan ook, dan zal deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt zijn tot vergoeding van directe schade en (1) voor de (ver)koop van de geleverde zaken beperkt tot maximaal het factuurbedrag exclusief omzetbelasting en (2) ten aanzien van verrichte werkzaamheden c.q. geleverde diensten beperkt tot het bedrag waarvoor THP een aansprakelijkheidsverzekering heeft gesloten.

Artikel 8 – Betaling

8.1       De klant is gehouden om in rekening gebrachte bedragen te betalen binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij in de overeenkomst anders is overeengekomen.

8.2       Alle betalingen geschieden op aanwij-zing van THP op een door haar aan te wijzen betaalrekening.

8.3       Het is de klant verboden in rekening gebrachte bedragen te verrekenen dan wel zijn betalingsverplichtingen op te schorten.

8.4       Het staat THP vrij om, met inachtneming van artikel 6:263 BW, vooruitbetaling te vorderen van de contractueel overeengekomen som ter hoogte van het bedrag dat THP te vorderen heeft dan wel het stellen van zekerheidseisen te bij een te goeder naam en faam bekende Nederlandse bank, waaronder tevens begrepen worden de in de handel gebruikelijke rembourscondities en condities van documentair krediet zoals onherroepelijke letters of credit, cash against document of cash against delivery.

8.5       Indien de klant de in rekening ge-brachte bedragen niet betaalt binnen de termijn genoemd in lid 1 van dit artikel, dan is de klant aan THP naast de wettelijke rente tevens contractuele rente van 1,5 % per contractsom verschuldigd over de periode dat hij na ingebrekestelling in verzuim verkeert. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van facturen, met een minimum van een vast bedrag a € 235,00, komen voor rekening van de klant.  Gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen volledig voor rekening van de klant komen, indien deze in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

8.6       Bij opdrachten van meer dan € 40.000, excl. BTW en mits niet anders overeengekomen, kan THP betaling van de overeengekomen prijs in drie termijnen verlangen, te weten:

– 40% bij acceptatie van de opdracht;

– 40% bij eerste verzending van de goederen aan het opgegeven adres;

– 20% binnen 30 dagen na de tweede termijn.

Artikel 9 – Overmacht

9.1       THP is niet aansprakelijk voor niet, niet juiste of niet tijdige uitvoering van aan THP verleende opdrachten, indien die het gevolg zijn van overmacht in de meest ruime zin van het woord. Onder ‘overmacht’ wordt hier verstaan iedere tekortkoming welke niet aan THP kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling, of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

9.2       Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten heeft THP in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot de overmacht heeft opgehouden te bestaan, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden doormiddel van een schriftelijke mededeling, zonder dat THP gehouden is tot enige schadevergoeding.

9.3       Indien THP bij het intreden van een situatie van overmacht al gedeeltelijk aan haar uit overeenkomst voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan, is THP gerechtigd de reeds verrichte prestaties afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 10 – Meldingsplicht

Indien de klant op grond van de wet verplicht is om, nadat is gebleken dat hij niet tot betaling in staat is, daarvan onverwijld mededeling te doen aan overheidsorganen of bedrijfsverenigingen, zal de klant verplicht zijn deze mededeling eveneens en gelijktijdig schriftelijk aan THP te doen.

Artikel 11 – Beëindiging

In geval van niet behoorlijke of niet tijdige voldoening door opdrachtgever aan zijn verplichtingen of in geval van overmacht, (dreigend) faillissement, surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van opdrachtgever, heeft THP het recht zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat THP tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn. Het bovenstaande geldt onverminderd de overige aan THP toekomende rechten.

Artikel 12 – Geschillen

Ten aanzien van geschillen, die rijzen ter zake van of in verband met door THP gesloten overeenkomsten, zal, behoudens ingeval de kantonrechter bevoegd is, uitsluitend de ter vestigingsplaats van THP bevoegde rechter bevoegd zijn. Nederlands recht is alleen en uitsluitend van toepassing en een beroep op het Weens Koopverdrag wordt hierbij uitgesloten.