Conditions Technisch Handelsbureau Pappot

Deze Algemene Leverings en Verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht. d.d. 05 januari 2007 onder nummer 30207942

Download de voorwaarden hier

Artikel 1 – Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op
overeenkomsten tussen opdrachtgever en Technisch Handelsbureau
Pappot, hierna “THP” genoemd, inclusief overeenkomsten in de
onderhandelingsfase, evenals op aanbiedingen door THP aan
opdrachtgever uitgebracht.
1.2 THP aanvaardt uitdrukkelijk geen andere algemene voorwaarden
door opdrachtgever gesteld, en slechts die afwijkingen, waarmee
THP uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.
1.3 Op het moment van totstandkoming van een overeenkomst wordt
opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de uitsluitende
toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Hetzelfde geldt
voor de door opdrachtgever verstrekte nadere orders, zowel
mondeling, telefonisch, per telefax, per e-mail of op enig andere
wijze verstrekt aan THP.
1.4 Indien enige bepaling uit deze voorwaarden in of buiten rechte
wordt vernietigd, dient bij de bepaling van hetgeen tussen partijen
rechtens is zo nauw mogelijk te worden aangesloten bij de
vernietigde bepaling.
Artikel 2 – Offertes
2.1 Iedere offerte blijft ongewijzigd geldig gedurende een in de offerte
vermelde termijn, bij gebreke waarvan de offerte vrijblijvend is.
2.2 Alle bij een offerte verstrekte prijslijsten, brochures en andere
gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor
THP slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is
bevestigd. THP is niet verplicht detailgegevens te verstrekken tenzij
anders schriftelijk overeengekomen.
2.3 Alle bij de offertes verzonden brochures, prijslijsten en alle daarbij
verstrekte technische gegevens in de vorm van tekeningen,
ontwerpen, modellen, monsters e.d., evenals alle andere
schriftelijke stukken blijven uitdrukkelijk het intellectuele
eigendom van THP. Zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming is het de klant uitdrukkelijk verboden om dergelijke
informatie te kopiëren en/of door derden te laten gebruiken en/of
door te verkopen.
2.4 De aangeboden prijzen gelden slechts voor de aangeboden
hoeveelheden.
Artikel 3 – De overeenkomst
3.1 Een overeenkomst komt eerst tot stand op het moment dat THP de
order uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft
bevestigd, dan wel nadat met de uitvoering van de overeenkomst
een aanvang is gemaakt. In geval van een bindende offertetermijn
geldt dat de overeenkomst tot stand komt op het moment van
acceptatie van aanbod door de klant binnen de gestelde termijn. De
opdrachtbevestiging of de bindende offerte wordt geacht de
overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.2 Eventuele later gemaakte aanvullingen en/of wijzigingen evenals
(mondelinge) toezeggingen van THP zijn slechts bindend indien
THP deze schriftelijk heeft bevestigd.
3.3 Voor leveringen of werkzaamheden waarvoor naar hun aard en
omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden,
wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke
ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.4 Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende
voorwaarde dat de klant voldoende kredietwaardig blijkt voor de
geldelijke nakoming van de overeenkomst.
3.5 THP is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst,
alvorens (verder) te presteren van de klant zekerheid te eisen dat
zowel aan de betalings als aan de overige verplichtingen zal worden
voldaan.
3.6 THP is gerechtigd orders te weigeren dan wel bepaalde
voorwaarden aan leveringen te verbinden, tenzij uitdrukkelijk
anders bepaald.
3.7 Wijziging of annulering van de overeenkomst door de klant behoeft
de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van THP. Indien de klant
de gesloten overeenkomst wenst te wijzigen of te annuleren, is hij
gehouden de daaruit voor THP voortvloeiende inkomens - en/of
vermogensschade te vergoeden.
Artikel 4 – Prijzen
4.1 Tenzij een bindende aanbiedingstermijn geldt, is elke prijsopgave
vrijblijvend.
4.2 Tenzij anders vermeld zijn de prijzen:
- gebaseerd op de tijdens de offerte respectievelijk orderdatum
geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale en
overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten;
- gebaseerd op levering franco bedrijf klant of een andere door de
klant aangegeven bestemmingsplaats in Nederland;
- exclusief BTW en andere rechten;
- voor orders buiten Nederland gebaseerd op levering af magazijn;
- exclusief de kosten van montage en inbedrijfstelling;
- exclusief de kosten van niet standaardverpakking.
4.3 Wanneer een van de onder 4.2.genoemde prijsbestanddelen na de
totstandkoming van de overeenkomst en voor algehele uitvoering
ervan wordt verhoogd, is THP gerechtigd de overeengekomen prijs
naar rato te verhogen, ook indien de verhoging ten tijde van het
sluiten van de overeenkomst voorzienbaar was.
4.4 Tenzij anders overeengekomen geldt een minimale orderwaarde
van € 35,00 netto.
4.5 In geval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren zijn
wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig aan te passen,
een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande
wettelijke voorschriften.
Artikel 5 – Levering en levertijd
5.1 De door THP in de offerte opgegeven leveringstermijn gaat eerst in
op het moment dat de klant de offerte heeft geaccepteerd, met
inachtneming van het bepaalde in artikel 3.
5.2 THP zal de in lid 1 van dit artikel bepaalde leveringstermijn zoveel
mogelijk in acht nemen, maar deze termijnen zijn slechts indicatief
en betreffen derhalve geen voor de voldoening bepaalde termijn als
bedoeld in artikel 6:83 Burgerlijk Wetboek. THP zal bij een
eventuele vertraagde levering de klant zo spoedig mogelijk nadat
zij zelf van de vertraging heeft kennis genomen, berichten.
5.3 In het geval dat THP de overeengekomen leveringstermijn door
omstandigheden die in de invloedsfeer van de klant liggen niet of
niet tijdig kan nakomen of in het geval dat de klant een op hem/haar
rustende verplichting uit overeenkomst niet, niet tijdig of niet
deugdelijk is nagekomen, tengevolge waarvan THP niet, niet tijdig
of niet deugdelijk haar verplichtingen kan nakomen, heeft THP het
recht de overeenkomst met de klant geheel of gedeeltelijk na
ingebrekestelling te ontbinden, onverminderd het recht op
vergoeding van door THP geleden schade.
5.4 In geval van overschrijding van een leveringstermijn door THP
heeft de klant geen recht op gedeeltelijke of gehele ontbinding van
de overeenkomst en/of vergoeding van enige daardoor directe of
indirect geleden schade.
5.5 Transportkosten en transportrisico
-De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt
indien geen nadere aanwijzingen door de klant aan ons is
verstrekt, door THP als goed koopman bepaald.
-Eventuele specifieke wensen van de klant betreffende verpakking
en/of transport, worden slechts uitgevoerd indien de klant de kosten
hiervan vergoed.
-Het transport geschiedt in beginsel voor risico van THP,
uitgezonderd zendingen buiten Nederland. Onze aansprakelijkheid
is ten allen tijde beperkt tot de aanschafwaarde van de goederen.
Wij zijn gerechtigd een assurantietoeslag in rekening te brengen.
- Voor orders met een netto factuurwaarde lager dan € 90,- excl.
BTW zijn wij gerechtigd om voor vracht- en behandelingskosten €
15,- in rekening te brengen. In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld
wanneer de vrachtkosten in geen enkele verhouding tot de waarde
van de goederen staan (te denken valt aan zeer volumineuze of zeer
breekbare goederen, die een bijzondere verpakking vergen) is THP
gerechtigd de werkelijke vracht en behandelingskosten door te
berekenen.
- De aflevering van zaken buiten Nederland, de plaats van
aflevering, de kosten van de aflevering, de overgang van het risico,
worden aangeboden en afgehandeld conform de Incoterms 2000
(English version) van de Internationale Kamer van Koophandel,
tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn
overeengekomen.
5.6 THP heeft het recht goederen in gedeelten te leveren, welke in
deelfacturen worden verrekend.
5.7 THP behoudt zich de eigendom van zaken voor, wanneer de door
de klant verschuldigde tegenprestatie niet wordt voldaan bij een
overeenkomst die strekt tot het brengen van de eigendom in de
macht van de klant, zoals bepaald in artikel 3:92 BW.
5.8 Indien lid 7 van dit artikel niet uitgevoerd kan worden, dan wordt
tot zekerheid van betaling van vorderingen al bij het tot stand
komen van overeenkomsten tot koop en verkoop op de geleverde
zaken een bezitloos pandrecht ten behoeve van THP gevestigd,
waarvoor de klant reeds nu voor alsdan zijn/haar toestemming
verleend. THP is bevoegd dit pandrecht te doen registreren.
5.9 Indien de goederen niet binnen tien dagen na kennisgeving van
levering worden afgenomen of in geval van afroepcontracten de
overeengekomen afroeptermijn door de klant niet in acht is
genomen, is THP gerechtigd de betreffende goederen te factureren
terwijl vanaf dat moment deze volledig voor rekening en risico van
de klant worden opgeslagen.
Artikel 6 – Aanvaarding, keuring en reclames
6.1 De klant is gehouden om de door THP geleverde zaken binnen 24
uur na levering te (doen) inspecteren, of deze inspectie uit te voeren
binnen tien dagen na onze melding dat de goederen ter beschikking
van de klant staan. Indien aan de geleverde zaken gebreken kleven,
is de klant gehouden om voor of uiterlijk op de veertiende dag na
aflevering schriftelijk aan THP melden wat de aard van het gebrek
is, bij gebreke waarvan THP gerechtigd is om reclames
dienaangaande niet in behandeling te nemen.
6.2 Het is de klant verboden om zaken die hij bij THP conform lid 1
van dit artikel heeft aangemeld nog langer te gebruiken alsook is
het de klant verboden zaken te retourneren, tenzij THP daar
schriftelijk opdracht toe gegeven heeft.
6.3 Reclame geeft de klant geen recht betaling te weigeren of op te
schorten. Op THP rust geen enkele verplichting met betrekking tot
een ingediende reclame indien de klant niet aan al zijn
verplichtingen jegens THP tijdig en volledig heeft voldaan.
6.4 De klant is gehouden om alle medewerking te verlenen aan THP bij
haar onderzoek naar het gebrekkige product, dat door de klant
conform dit artikel is gemeld alsook om aan de instructies van THP
ten behoeve van het onderzoek te voldoen.
6.5 Indien THP op grond van het onderzoek tot de conclusie komt dat
er inderdaad sprake is van een gebrekkig product, is zij slechts
gehouden tot zaaksvervanging of reparatie.
6.6 THP zal de klant in geval inderdaad sprake is van een gebrekkig
product berichten of zij tot zaakvervanging zal overgaan of tot
reparatie. De kosten van retournering, onderzoek, consult
deskundigen, etc. komen voor rekening van THP in geval inderdaad
sprake is van een gebrek dat conform de wet voor rekening en
risico van THP komt. In het andere geval komen die kosten voor
rekening en risico van de klant.
6.7 In het geval dat in de prijslijsten van dit artikel afwijkende
bepalingen zijn opgenomen, gaan die voor de bepalingen in dit
artikel.
6.8 Indien de goederen in opdracht van de klant dienen te worden
gekeurd gelden, in afwijking van art.5 lid 5, de goederen als
geleverd wanneer deze, of de belangrijkste onderdelen daarvan ter
beproeving/keuring bij de betreffende fabrikant (derden of THP)
gereedstaan. Een en ander nadat de klant hiervan schriftelijk in
kennis is gesteld. De goederen zijn vanaf dat moment voor risico
van de klant, ook al zorgt THP vervolgens voor transport.
6.9 Een reclame betreffende geleverde zaken kan geen invloed hebben
op eerder geleverde of op alsnog te leveren zaken. Ook niet indien
die zaken zijn of zullen worden geleverd ter uitvoering van
dezelfde overeenkomst
Artikel 7 – Garantie en aansprakelijkheid
7.1 THP geeft geen garanties ten aanzien van de geleverde zaken. Als
garantie geldt uitsluitend de fabrieksgarantie zoals aangegeven op
de productverpakking, bijsluiters van de fabrikant.
7.2 THP is niet aansprakelijk voor enige (in)directe schade van klanten
of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële
schade en bedrijfsschade tenzij en voor zover sprake is van opzet of
grove schuld door THP. Voorts is THP behoudens opzet of grove
schuld evenmin aansprakelijk voor fouten van haar personeel, dan
wel van personen, die door THP in het kader van de uitvoering van
een overeenkomst worden ingeschakeld.
7.4 THP is geen producent en aanvaart derhalve geen
productaansprakelijkheid als bedoeld in artt. 6:185 tot en met 6:193
Burgerlijk Wetboek. Gebreken leiden voor THP tot een
inspanningsverbintenis tot bemiddeling tussen de klant en de
desbetreffende producent.
7.5 De klant vrijwaart THP voor alle aanspraken van derden wegens
productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een
geleverde zaak dat door een klant aan een derde is geleverd.
7.6 De klant vrijwaart THP tegen alle aanspraken van derden als
gevolg van de door de klant gegeven garanties en/of door de klant
aan derden verschafte informatie omtrent geleverde zaken die
afwijken van eventuele door toeleveranciers van THP gegeven
garanties en/of door THP verschafte informatie over geleverde
zaken.
7.7 Voor zover THP aansprakelijk zou kunnen zijn, om welke reden
dan ook, dan zal deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt zijn
tot vergoeding van directe schade en (i) voor de (ver)koop van de
geleverde zaken beperkt tot maximaal het factuurbedrag exclusief
omzetbelasting en (ii) ten aanzien van verrichte werkzaamheden
c.q. geleverde diensten beperkt tot het bedrag waarvoor THP een
aansprakelijkheidsverzekering heeft gesloten.
Artikel 8 – Betaling
8.1 De klant is gehouden om in rekening gebrachte bedragen te betalen
binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij in de overeenkomst anders
is overeengekomen.
8.2 Alle betalingen geschieden op aanwijzing van THP in contanten of
op een door haar aan te wijzen betaalrekening.
8.3 Het is de klant verboden in rekening gebrachte bedragen te
verrekenen dan wel zijn betalingsverplichtingen op te schorten.
8.4 Het staat THP vrij om –met inachtneming van artikel 6:263 BWvooruitbetaling
te vorderen van de contractueel overeengekomen
som ter hoogte van het bedrag dat THP te vorderen heeft dan wel
het stellen van zekerheids eisen te bij een te goeder naam en faam
bekende Nederlandse bank, waaronder tevens begrepen worden de
in de handel gebruikelijke rembourscondities en condities van
documentair krediet zoals onherroepelijke letters of credit, cash
against document of cash against delivery.
8.5 Indien de klant de in rekening gebrachte bedragen niet betaalt
binnen de termijn genoemd in lid 1 van dit artikel, dan is de klant
aan THP naast de wettelijke rente tevens contractuele rente van 1,5
% per contractsom verschuldigd over de periode dat hij na
ingebrekestelling in verzuim verkeert. Alle (buiten)gerechtelijke
kosten die verband houden met de invordering van facturen –met
een minimum van een vast bedrag ad € 235,00 - komen voor
rekening van de klant.
Gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren
proceskosten doch zullen volledig voor rekening van de klant
komen, indien deze in overwegende mate in het ongelijk wordt
gesteld.
8.6 Bij opdrachten van meer dan € 40.000, excl. BTW en mits niet
anders overeengekomen kunnen wij betaling van de
overeengekomen prijs in 3 termijnen verlangen, te weten:
- 40% bij acceptatie van de opdracht;
- 40% bij eerste verzending van de goederen aan het
opgegeven adres;
- 20% binnen 30 dagen na de tweede termijn.
8.7 THP kan in individuele overeenkomsten overgaan tot levering
onder rembours. Dit wordt door THP in het offertestadium of voor
orderacceptatie aan de opdrachtgever gemeld.
Artikel 9 – Overmacht
9.1 THP is niet aansprakelijk voor niet, niet juiste of niet tijdige
uitvoering van aan THP verleende opdrachten, indien die het
gevolg zijn van overmacht in de meest ruime zin van het woord.
Onder “overmacht” wordt hier verstaan iedere tekortkoming
welke niet aan THP kan worden toegerekend, omdat zij niet te
wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling
of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
9.2 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten heeft THP
in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de
uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot de overmacht
heeft opgehouden te bestaan, dan wel de overeenkomst zonder
rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door
middel van een schriftelijke mededeling, zonder dat THP gehouden
is tot enige schadevergoeding.
9.3 Indien THP bij het intreden van een situatie van overmacht al
gedeeltelijk aan haar uit overeenkomst voortvloeiende
verplichtingen heeft voldaan is THP gerechtigd de reeds verrichte
prestaties afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze
factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.
Artikel 10 – Meldingsplicht
Indien de klant op grond van de wet verplicht is om, nadat is
gebleken dat hij niet tot betaling in staat is, daarvan onverwijld
mededeling te doen aan overheidsorganen of bedrijfsverenigingen,
zal de klant verplicht zijn deze mededeling eveneens en gelijktijdig
schriftelijk aan ons te doen.
Artikel 11 – Beëindiging
In geval van niet behoorlijke of niet tijdige voldoening door
opdrachtgever aan zijn verplichtingen of in geval van overmacht,
(dreigend) faillissement, surseance van betaling, stillegging of
liquidatie van het bedrijf van opdrachtgever, heeft THP het recht
zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat THP tot enige
schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn. Het bovenstaande
geldt onverminderd de overige aan THP toekomende rechten.
Artikel 12 – Geschillen
Ten aanzien van geschillen, die rijzen ter zake van of in verband
met door THP gesloten overeenkomsten, zal – behoudens ingeval
de kantonrechter bevoegd is – uitsluitend bevoegd zijn de ter
vestigingsplaats van THP bevoegde rechter. Nederlands recht is
alleen en uitsluitend van toepassing en een beroep op het Weens
Koopverdrag wordt hierbij uitgesloten.